اضافه کردن متاباکس و ذخیره در وردپرس

[short_link]
با استفاده از این کد میشه یه متاباکس به انتهای پست در قسمت ویرایش پست اضافه کرد که به فیلد جدید اضافه میشه و مقدار این فیلد در جدول پست متای دیتابیس ذخیره میشه و هر جایی نیاز بود میشه فراخوانی و استفاده بشه
<?php

  /************************************************************************/
  function myPrice_meta_box()
  {
    add_meta_box('myPrice_field', 'Price', 'myPrice_meta_box_callback', 'post', 'normal', 'high');
  }

  add_action('add_meta_boxes', 'myPrice_meta_box');

  /**
   * Prints the box content.
   *
   * @param WP_Post $post The object for the current post/page.
   */
  function myPrice_meta_box_callback($post)
  {
    global $post;
    // Add a nonce field so we can check for it later.
    wp_nonce_field('myPrice_meta_box', 'myPrice_meta_box_nonce');
    /*
    * Use get_post_meta() to retrieve an existing value
    * from the database and use the value for the form.
    */
    $item_Price = get_post_meta($post->ID, '_price_', true);
  ?>
      <p class="order_id">
        <span>
          <label>Price::</label> 
          <input type="text" name="_price_" size="50" value="<?php echo $item_Price ?>" placeholder="Price">
        </span><br/>
      </p>
  <?php
  }

  /**
   * When the post is saved, saves our myPrice data.
   * @param int $post_id The ID of the post being saved.
   */
  function myPrice_meta_box_data($post_id)
  {  
    /*
    * We need to verify this came from our screen and with proper authorization,
    * because the save_post action can be triggered at other times.
    */
    /* Check if our nonce is set.*/
    if (!isset($_POST['myPrice_meta_box_nonce']))
    {
      return;
    }
    /* Verify that the nonce is valid.*/
    if (!wp_verify_nonce($_POST['myPrice_meta_box_nonce'], 'myPrice_meta_box'))
    {
      return;
    }

    /* If this is an autosave, our form has not been submitted, so we don't want to do anything.*/
    if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE)
    {
      return;
    }

    $price = isset($_POST["_price_"] ) ? $_POST["_price_"] : '';

    /* Update the meta field in the database.*/
    update_post_meta($post_id, '_price_', $price);
  }

  add_action('save_post', 'myPrice_meta_box_data');
?>
(0) دیدگاه برای این پست ثبت شده
دیدگاه خود را بفرستید
 1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« استفاده از توابع وردپرس در فایل های php
سرچ بر اساس قسمتی از تایتل پست در وردپرس »
wefwegwegweg/wp-content/themes/future