بازنویسی آدرس در وردپرس add_rewrite_rule

[short_link]
این امکان وجود داره که در سایت های وردپرسی با تابع و دستور add_rewrite_rule می تونیم لینک ها رو بازنویسی و اصلاح کنیم و لینک ها رو کوتاه تر و خوانا تر کنیم و سفارشی کنیم . می تونیم کلماتی که با get گرفته میشه رو در لینک صفحه با / اسلش از همدیگه جدا کنیم و تعداد کاراکتر های لینک صفحات وردپرسی خودمون رو کاهش بدیم

در این صفحه از وردپرس در این مورد به طور کامل توضیح داده شده  :

https://developer.wordpress.org/reference/functions/add_rewrite_rule/

شکل کلی دستور به صورت زیر هست :

add_rewrite_rule( string $regex, string|array $query, string $after = 'bottom' )

Parameters

$regex

(string) (Required) Regular expression to match request against.
$query

(string|array) (Required) The corresponding query vars for this rewrite rule.
$after

(string) (Optional) Priority of the new rule. Accepts ‘top’ or ‘bottom’.

Default value: ‘bottom’

نمونه کد برای اضافه کردن به فایل فانکشن وردپرس

 

add_action( 'init', function() {
  add_rewrite_rule( 'p/([a-z0-9-]+)[/]?$', '?p=$matches[1]', 'top' );
} );add_filter( 'query_vars', function( $query_vars ) {
  $query_vars[] = 'p';
  return $query_vars;
} );

add_action( 'template_include', function( $template ) {
  if ( get_query_var( 'p' ) == false || get_query_var( 'p' ) == '' ) {
    return $template;
  }
 
  return get_template_directory() . '/new-single.php';
} );

کد زیر ابتدا آی دی صفحه رو بررسی می کنه و در صورتی که شرط برقرار باشه لینک صفحه رو تغییر میده

 

add_action('init', function() {
 
  $page_id = 2; // update 2 (sample page) to your custom page ID where you can get the subscriber(s) data later
  $page_data = get_post( $page_id );
 
  if( ! is_object($page_data) ) { // post not there
    return;
  }
 
  add_rewrite_rule(
    $page_data->post_name . '/subscriber/([^/]+)/?$',
    'index.php?pagename=' . $page_data->post_name . '&my_subscribers=1&my_subscriber=$matches[1]',
    'top'
  );
 
});

نمونه 2

add_filter('rewrite_rules_array', 'insert_custom_rules');
add_filter('query_vars', 'insert_custom_vars');
function insert_custom_vars($vars){    
  $vars[] = 'property_id';    
  return $vars;
}

function insert_custom_rules($rules) {
  $newrules = array();
  $newrules=array(
    'advanced-search/(.+)/?' => 'index.php?pagename=advanced-search&property_id=$matches[1]'
  );
  return $rules+$newrules;
}

(0) دیدگاه برای این پست ثبت شده
دیدگاه خود را بفرستید
 1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« flush_rewrite_rules
فعال کردن کامنت ها در برگه ها به صورت پیش فرض »
wefwegwegweg/wp-content/themes/future