تابعی برای تمایز کاربرانی که از سایت خرید داشتن

[short_link]

توسط تابع زیر می تونم کاربرانی رو که از سایت خرید داشتن رو از بقیه کاربران جدا کنیم  و یا متن و یا منوی خاصی رو برای اون کاربران نمایش بدیم که برای سایر کاربران که از سایت خریدی نداشتن قابل مشاهده نباشه

function has_bought() {
  // Get all customer orders
  $customer_orders = get_posts( array(
    'numberposts' => 1, // one order is enough
    'meta_key'  => '_customer_user',
    'meta_value' => get_current_user_id(),
    'post_type'  => 'shop_order', // WC orders post type
    'post_status' => 'wc-completed', // Only orders with "completed" status
    'fields'   => 'ids', // Return Ids "completed"
  ) );
  // print_r($customer_orders);

  // return "true" when customer has already at least one order (false if not)
  return count($customer_orders) > 0 ? true : false; 
}

این تابع هم قرار هست همین کار رو انجام بده

function has_bought( $value = 0 ) {
  if ( ! is_user_logged_in() && $value === 0 ) {
    return false;
  }

  global $wpdb;
  
  // Based on user ID (registered users)
  if ( is_numeric( $value) ) { 
    $meta_key  = '_customer_user';
    $meta_value = $value == 0 ? (int) get_current_user_id() : (int) $value;
  } 
  // Based on billing email (Guest users)
  else { 
    $meta_key  = '_billing_email';
    $meta_value = sanitize_email( $value );
  }
  
  $paid_order_statuses = array_map( 'esc_sql', wc_get_is_paid_statuses() );

  $count = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare("
    SELECT COUNT(p.ID) FROM {$wpdb->prefix}posts AS p
    INNER JOIN {$wpdb->prefix}postmeta AS pm ON p.ID = pm.post_id
    WHERE p.post_status IN ( 'wc-" . implode( "','wc-", $paid_order_statuses ) . "' )
    AND p.post_type LIKE 'shop_order'
    AND pm.meta_key = '%s'
    AND pm.meta_value = %s
    LIMIT 1
  ", $meta_key, $meta_value ) );

  // Return a boolean value based on orders count
  return $count > 0;
}

چک کردن با داشتن آی دی کاربری

// Define the user ID
$user_id = 85;

if( has_bought( $user_id ) )
    echo '<p>customer have already made a purchase</p>';
  else
    echo '<p>Customer with 0 purchases</p>';

چک کردن با ایمیل

// Define the billing email (string)
$email = '[email protected]';

if( has_bought( $email ) )
    echo '<p>customer have already made a purchase</p>';
  else
    echo '<p>Customer with 0 purchases</p>'

(0) دیدگاه برای این پست ثبت شده
دیدگاه خود را بفرستید
 1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« آپلود تصویر کاربری در ووکامرس
اضافه کردن فیلد کد ملی به بخش کاربری ووکامرس »
wefwegwegweg/wp-content/themes/future