اضافه کردن فیلد جدید در چک اوت ووکامرس

[short_link]
در برگه تسویه حساب ووکامرس به صورت پیش فرض اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی، استان و شهر، آدرس پستی، کدپستی، ایمیل و شماره تماس از خریدار دریافت میشه. اگر نیاز به اطلاعات و فیلدهای بیشتر مثلا نیاز به دریافت کدملی خریدار باشه باید این فیلد به فرم تسویه حساب ووکامرس اضافه بشه .

برای این کار افزونه های زیادی وجود داره که میشه فیلدهایی رو مخفی کرد و یا فیلد جدید رو تعریف کرد اما اگر بخواید بدون اینکه افزونه جدیدی نصب کنید میشه با کد نویسی و استفاده از فانکشن های خود ووکامرس این کار رو انجام داد.

اضافه کردن فیلد جدید در برگه تسویه حساب ووکامرس :

برای اضافه کردن فیلد جدید در برگه تسویه حساب ووکامرس می تونیم از این فانکشن ووکامرس woocommerce_form_field استفاده کنیم . با استفاده از این فانکشن و تنظیماتی که داره می تونیم فیلدی رو که نیاز داریم رو به برگه تسویه حساب اضافه کنیم.

فیلد جدید در برگه تسویه حساب ووکامرس

فیلد جدید در برگه تسویه حساب ووکامرس

در پست دیگه ای ، لیست تمام اکشن های برگه تسویه حساب رو قرار دادم که می تونید توی صفحه لیست اکشن های برگه تسویه حساب ووکامرس مشاهده کنید و فیلد رو در هر جایی که نیاز هست اضافه کنید .

 

    function woocommerce_form_field( $key, $args, $value = null ) { 
      $defaults = array( 
        'type' => 'text', 
        'label' => '', 
        'description' => '', 
        'placeholder' => '', 
        'maxlength' => false, 
        'required' => false, 
        'autocomplete' => false, 
        'id' => $key, 
        'class' => array(), 
        'label_class' => array(), 
        'input_class' => array(), 
        'return' => false, 
        'options' => array(), 
        'custom_attributes' => array(), 
        'validate' => array(), 
        'default' => '', 
        'autofocus' => '', 
        'priority' => '', 
     ); 
     
      $args = wp_parse_args( $args, $defaults ); 
      $args = apply_filters( 'woocommerce_form_field_args', $args, $key, $value ); 
     
      if ( $args['required'] ) { 
        $args['class'][] = 'validate-required'; 
        $required = ' <abbr class="required" title="' . esc_attr__( 'required', 'woocommerce' ) . '">*</abbr>'; 
      } else { 
        $required = ''; 
      } 
     
      if ( is_string( $args['label_class'] ) ) { 
        $args['label_class'] = array( $args['label_class'] ); 
      } 
     
      if ( is_null( $value ) ) { 
        $value = $args['default']; 
      } 
     
      // Custom attribute handling 
      $custom_attributes = array(); 
      $args['custom_attributes'] = array_filter( (array) $args['custom_attributes'] ); 
     
      if ( $args['maxlength'] ) { 
        $args['custom_attributes']['maxlength'] = absint( $args['maxlength'] ); 
      } 
     
      if ( ! empty( $args['autocomplete'] ) ) { 
        $args['custom_attributes']['autocomplete'] = $args['autocomplete']; 
      } 
     
      if ( true === $args['autofocus'] ) { 
        $args['custom_attributes']['autofocus'] = 'autofocus'; 
      } 
     
      if ( ! empty( $args['custom_attributes'] ) && is_array( $args['custom_attributes'] ) ) { 
        foreach ( $args['custom_attributes'] as $attribute => $attribute_value ) { 
          $custom_attributes[] = esc_attr( $attribute ) . '="' . esc_attr( $attribute_value ) . '"'; 
        } 
      } 
     
      if ( ! empty( $args['validate'] ) ) { 
        foreach ( $args['validate'] as $validate ) { 
          $args['class'][] = 'validate-' . $validate; 
        } 
      } 
     
      $field = ''; 
      $label_id = $args['id']; 
      $sort = $args['priority'] ? $args['priority'] : ''; 
      $field_container = '<p class="form-row %1$s" id="%2$s" data-priority="' . esc_attr( $sort ) . '">%3$s</p>'; 
     
      switch ( $args['type'] ) { 
        case 'country' : 
     
          $countries = 'shipping_country' === $key ? WC()->countries->get_shipping_countries() : WC()->countries->get_allowed_countries(); 
     
          if ( 1 === sizeof( $countries ) ) { 
     
            $field .= '<strong>' . current( array_values( $countries ) ) . '</strong>'; 
     
            $field .= '<input type="hidden" name="' . esc_attr( $key ) . '" id="' . esc_attr( $args['id'] ) . '" value="' . current( array_keys( $countries ) ) . '" ' . implode( ' ', $custom_attributes ) . ' class="country_to_state" />'; 
     
          } else { 
     
            $field = '<select name="' . esc_attr( $key ) . '" id="' . esc_attr( $args['id'] ) . '" class="country_to_state country_select ' . esc_attr( implode( ' ', $args['input_class'] ) ) . '" ' . implode( ' ', $custom_attributes ) . '>' . '<option value="">' . esc_html__( 'Select a country…', 'woocommerce' ) . '</option>'; 
     
            foreach ( $countries as $ckey => $cvalue ) { 
              $field .= '<option value="' . esc_attr( $ckey ) . '" ' . selected( $value, $ckey, false ) . '>' . $cvalue . '</option>'; 
            } 
     
            $field .= '</select>'; 
     
            $field .= '<noscript><input type="submit" name="woocommerce_checkout_update_totals" value="' . esc_attr__( 'Update country', 'woocommerce' ) . '" /></noscript>'; 
     
          } 
     
          break; 
        case 'state' : 
     
          /** Get Country */ 
          $country_key = 'billing_state' === $key ? 'billing_country' : 'shipping_country'; 
          $current_cc = WC()->checkout->get_value( $country_key ); 
          $states = WC()->countries->get_states( $current_cc ); 
     
          if ( is_array( $states ) && empty( $states ) ) { 
     
            $field_container = '<p class="form-row %1$s" id="%2$s" style="display: none">%3$s</p>'; 
     
            $field .= '<input type="hidden" class="hidden" name="' . esc_attr( $key ) . '" id="' . esc_attr( $args['id'] ) . '" value="" ' . implode( ' ', $custom_attributes ) . ' placeholder="' . esc_attr( $args['placeholder'] ) . '" />'; 
     
          } elseif ( ! is_null( $current_cc ) && is_array( $states ) ) { 
     
            $field .= '<select name="' . esc_attr( $key ) . '" id="' . esc_attr( $args['id'] ) . '" class="state_select ' . esc_attr( implode( ' ', $args['input_class'] ) ) . '" ' . implode( ' ', $custom_attributes ) . ' data-placeholder="' . esc_attr( $args['placeholder'] ) . '"> 
              <option value="">' . esc_html__( 'Select a state…', 'woocommerce' ) . '</option>'; 
     
            foreach ( $states as $ckey => $cvalue ) { 
              $field .= '<option value="' . esc_attr( $ckey ) . '" ' . selected( $value, $ckey, false ) . '>' . $cvalue . '</option>'; 
            } 
     
            $field .= '</select>'; 
     
          } else { 
     
            $field .= '<input type="text" class="input-text ' . esc_attr( implode( ' ', $args['input_class'] ) ) . '" value="' . esc_attr( $value ) . '" placeholder="' . esc_attr( $args['placeholder'] ) . '" name="' . esc_attr( $key ) . '" id="' . esc_attr( $args['id'] ) . '" ' . implode( ' ', $custom_attributes ) . ' />'; 
     
          } 
     
          break; 
        case 'textarea' : 
     
          $field .= '<textarea name="' . esc_attr( $key ) . '" class="input-text ' . esc_attr( implode( ' ', $args['input_class'] ) ) . '" id="' . esc_attr( $args['id'] ) . '" placeholder="' . esc_attr( $args['placeholder'] ) . '" ' . ( empty( $args['custom_attributes']['rows'] ) ? ' rows="2"' : '' ) . ( empty( $args['custom_attributes']['cols'] ) ? ' cols="5"' : '' ) . implode( ' ', $custom_attributes ) . '>' . esc_textarea( $value ) . '</textarea>'; 
     
          break; 
        case 'checkbox' : 
     
          $field = '<label class="checkbox ' . implode( ' ', $args['label_class'] ) . '" ' . implode( ' ', $custom_attributes ) . '> 
              <input type="' . esc_attr( $args['type'] ) . '" class="input-checkbox ' . esc_attr( implode( ' ', $args['input_class'] ) ) . '" name="' . esc_attr( $key ) . '" id="' . esc_attr( $args['id'] ) . '" value="1" ' . checked( $value, 1, false ) . ' /> ' 
               . $args['label'] . $required . '</label>'; 
     
          break; 
        case 'password' : 
        case 'text' : 
        case 'email' : 
        case 'tel' : 
        case 'number' : 
     
          $field .= '<input type="' . esc_attr( $args['type'] ) . '" class="input-text ' . esc_attr( implode( ' ', $args['input_class'] ) ) . '" name="' . esc_attr( $key ) . '" id="' . esc_attr( $args['id'] ) . '" placeholder="' . esc_attr( $args['placeholder'] ) . '" value="' . esc_attr( $value ) . '" ' . implode( ' ', $custom_attributes ) . ' />'; 
     
          break; 
        case 'select' : 
     
          $options = $field = ''; 
     
          if ( ! empty( $args['options'] ) ) { 
            foreach ( $args['options'] as $option_key => $option_text ) { 
              if ( '' === $option_key ) { 
                // If we have a blank option, select2 needs a placeholder 
                if ( empty( $args['placeholder'] ) ) { 
                  $args['placeholder'] = $option_text ? $option_text : __( 'Choose an option', 'woocommerce' ); 
                } 
                $custom_attributes[] = 'data-allow_clear="true"'; 
              } 
              $options .= '<option value="' . esc_attr( $option_key ) . '" ' . selected( $value, $option_key, false ) . '>' . esc_attr( $option_text ) . '</option>'; 
            } 
     
            $field .= '<select name="' . esc_attr( $key ) . '" id="' . esc_attr( $args['id'] ) . '" class="select ' . esc_attr( implode( ' ', $args['input_class'] ) ) . '" ' . implode( ' ', $custom_attributes ) . ' data-placeholder="' . esc_attr( $args['placeholder'] ) . '"> 
                ' . $options . ' 
              </select>'; 
          } 
     
          break; 
        case 'radio' : 
     
          $label_id = current( array_keys( $args['options'] ) ); 
     
          if ( ! empty( $args['options'] ) ) { 
            foreach ( $args['options'] as $option_key => $option_text ) { 
              $field .= '<input type="radio" class="input-radio ' . esc_attr( implode( ' ', $args['input_class'] ) ) . '" value="' . esc_attr( $option_key ) . '" name="' . esc_attr( $key ) . '" id="' . esc_attr( $args['id'] ) . '_' . esc_attr( $option_key ) . '"' . checked( $value, $option_key, false ) . ' />'; 
              $field .= '<label for="' . esc_attr( $args['id'] ) . '_' . esc_attr( $option_key ) . '" class="radio ' . implode( ' ', $args['label_class'] ) . '">' . $option_text . '</label>'; 
            } 
          } 
     
          break; 
      } 
     
      if ( ! empty( $field ) ) { 
        $field_html = ''; 
     
        if ( $args['label'] && 'checkbox' != $args['type'] ) { 
          $field_html .= '<label for="' . esc_attr( $label_id ) . '" class="' . esc_attr( implode( ' ', $args['label_class'] ) ) . '">' . $args['label'] . $required . '</label>'; 
        } 
     
        $field_html .= $field; 
     
        if ( $args['description'] ) { 
          $field_html .= '<span class="description">' . esc_html( $args['description'] ) . '</span>'; 
        } 
     
        $container_class = esc_attr( implode( ' ', $args['class'] ) ); 
        $container_id = esc_attr( $args['id'] ) . '_field'; 
        $field = sprintf( $field_container, $container_class, $container_id, $field_html ); 
      } 
     
      $field = apply_filters( 'woocommerce_form_field_' . $args['type'], $field, $key, $args, $value ); 
     
      if ( $args['return'] ) { 
        return $field; 
      } else { 
        echo $field; 
      } 
    } 
(0) دیدگاه برای این پست ثبت شده
دیدگاه خود را بفرستید
 1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« افزودن فیلد کد ملی به برگه تسویه حساب ووکامرس
هوک های صفحه آرشیو ووکامرس WooCommerce Archive Page »
wefwegwegweg/wp-content/themes/future