هوک های ووکامرس در برگه تسویه حساب

[short_link]
بعد از اضافه کردن محصول به سبد خرید، و زدن دکمه رفتن به صفحه تسویه حساب، کاربر وارد این برگه میشه و تقریبا مرحله نهایی خرید هست. در این برگه کاربر مشخصات خودش رو وارد می کنه و بعد به درگاه بانکی هدایت میشه. برای اینکه این برگه رو کاستومایز و سفارشی کنیم می تونیم از این هوک ها استفاده کنیم .

این هوک ها کمک می کنن که بتونیم محتوا و یا توابع خودمون رو در قسمت های خاصی نمایش بدیم و اجرا کنیم.

هوک های برگه تسویه حساب ووکامرس

هوک های برگه تسویه حساب ووکامرس

لیست این هوک ها به شرح زیر هست :

 

The WooCommerce Checkout Page has following hooks:

woocommerce_before_checkout_form
woocommerce_checkout_before_customer_details
woocommerce_checkout_billing
woocommerce_before_checkout_billing_form
woocommerce_after_checkout_billing_form
woocommerce_before_checkout_registration_form
woocommerce_after_checkout_registration_form
woocommerce_checkout_shipping
woocommerce_before_checkout_shipping_form
woocommerce_after_checkout_shipping_form
woocommerce_before_order_notes
woocommerce_after_order_notes
woocommerce_checkout_after_customer_details
woocommerce_checkout_before_order_review_heading
woocommerce_checkout_order_review
woocommerce_checkout_before_order_review
woocommerce_review_order_before_cart_contents
woocommerce_review_order_after_cart_contents
woocommerce_review_order_before_shipping
woocommerce_review_order_after_shipping
woocommerce_review_order_before_order_total
woocommerce_review_order_after_order_total
woocommerce_review_order_before_payment
woocommerce_review_order_before_submit
woocommerce_review_order_after_submit
woocommerce_review_order_after_payment
woocommerce_checkout_after_order_review
woocommerce_after_checkout_form

 

1. woocommerce_before_checkout_form

این هوک قبل از فیلد کد تخفیف قرار می گیره و برای نمایش پیام های سفارشی برای کاربر می تونه مورد استفاده قرار بگیره

هوک woocommerce_before_checkout_form

هوک woocommerce_before_checkout_form

 

<?php
add_action( 'woocommerce_before_checkout_form', 'ts_before_checkout_form', 10 );
function ts_before_checkout_form(){
echo '<h2>woocommerce_before_checkout_form</h2>';
}
?>

 

2. woocommerce_checkout_before_customer_details

این هوک دقیقا قبل از مشخصات مشتری قرار داره

هوک ووکامرس woocommerce_checkout_before_customer_details

هوک ووکامرس woocommerce_checkout_before_customer_details

 

<?php
add_action( 'woocommerce_checkout_before_customer_details', 'ts_checkout_before_customer_details', 10 );
function ts_checkout_before_customer_details(){
echo '<h2>woocommerce_checkout_before_customer_details</h2>';

3. woocommerce_checkout_billing

این هوک ووکامرس قبل و بالای قسمت جزئیات صورتحساب برگه تسویه حساب نمایش داده میشه.

هوک ووکامرس woocommerce_checkout_billing

هوک ووکامرس woocommerce_checkout_billing

 

<?php

add_action('woocommerce_checkout_billing', 'ts_checkout_billing');
function ts_checkout_billing() {
echo '<h2>woocommerce_checkout_billing</h2>';
}

 

4. woocommerce_before_checkout_billing_form

این هوک بعد از عنوان جزئیات صورت حساب در برگه تسویه حساب ووکامرس نمایش داده میشه

هوک ووکامرس woocommerce_before_checkout_billing_form

هوک ووکامرس woocommerce_before_checkout_billing_form

 

<?php
add_action( 'woocommerce_before_checkout_billing_form', 'ts_before_checkout_billing_form', 10 );
function ts_before_checkout_billing_form(){
echo '<h2>woocommerce_before_checkout_billing_form</h2>';
}

5. woocommerce_after_checkout_billing_form

این هوک در داخل فرم جزئیات صورتحساب و در پایین اون نمایش داده میشه

هوک ووکامرس woocommerce_after_checkout_billing_form

هوک ووکامرس woocommerce_after_checkout_billing_form

 

6. woocommerce_before_checkout_registration_form

این هوک دقیقا قبل از فرم ثبت نام در برگه تسویه حساب ووکامرس قرار داره. فقط برای کاربران مهمان نمایش داده میشه و برای کاربران لاگین قابل استفاده نیست

هوک ووکامرس woocommerce_before_checkout_registration_form

هوک ووکامرس woocommerce_before_checkout_registration_form

 

<?php
add_action('woocommerce_before_checkout_registration_form', 'ts_checkout_billing');
function ts_checkout_billing() {
echo '<h2>woocommerce_before_checkout_registration_form</h2>';

7. woocommerce_after_checkout_registration_form

این هوک هم در قسمت بعد از ثبت نام در برگه تسویه حساب ووکامرس نمایش داده میشه و فقط برای کاربران مهمان نمایش داده میشه و برای کاربران لاگین قابل مشاهده نیست

هوک ووکامرس woocommerce_after_checkout_registration_form

هوک ووکامرس woocommerce_after_checkout_registration_form

 

<?php
add_action('woocommerce_after_checkout_registration_form', 'ts_after_checkout_registration_form');
function ts_after_checkout_registration_form() {
echo '<h2>woocommerce_after_checkout_registration_form</h2>';
}

8. woocommerce_checkout_shipping

این هوک قبل از فرم آدرس حمل  و نقل قرار داره

هوک ووکامرس woocommerce_checkout_shipping

هوک ووکامرس woocommerce_checkout_shipping

 

<?php
add_action('woocommerce_checkout_shipping', 'ts_checkout_shipping');
function ts_checkout_shipping() {
echo '<h2>woocommerce_checkout_shipping</h2>';
}

9. woocommerce_before_checkout_shipping_form

این هوک در بالای فرم حمل و نقل سبد خرید قرار می گیره

هوک ووکامرس woocommerce_before_checkout_shipping_form

هوک ووکامرس woocommerce_before_checkout_shipping_form

 

<?php

add_action( 'woocommerce_before_checkout_shipping_form', 'ts_before_checkout_shipping_form', 10 );
function ts_before_checkout_shipping_form(){
echo '<h2>woocommerce_before_checkout_shipping_form</h2>';
}

 

10. woocommerce_after_checkout_shipping_form

این هوک بعد از فرم حمل و نقل و آدرس قرار می گیره

هوک ووکامرس woocommerce_after_checkout_shipping_form

هوک ووکامرس woocommerce_after_checkout_shipping_form

 

<?php

add_action( 'woocommerce_after_checkout_shipping_form', 'ts_after_checkout_shipping_form', 10 );
function ts_after_checkout_shipping_form(){
echo '<h2>woocommerce_after_checkout_shipping_form</h2>';
}

 

11. woocommerce_before_order_notes

این هوک قبل از متن یادداشت مشتری در برگه تسویه حساب ووکامرس قرار داره

هوک ووکامرس woocommerce_before_order_notes

هوک ووکامرس woocommerce_before_order_notes

 

<?php

add_action( 'woocommerce_before_order_notes', 'ts_before_order_notes', 10 );
function ts_before_order_notes(){
echo '<h2>woocommerce_before_order_notes</h2>';
}

 

12. woocommerce_after_order_notes

این هوک ووکامرس بلافاصله بعد از یادداشت مشتری در برگه تسویه حساب فروشگاه ووکامرسی نمایش داده میشه و می تونیم برای نمایش پیام ها  اختصاصی  و یا اضافه کردن فانکشن خودمون ازش استفاده کنیم .

هوک ووکامرس woocommerce_after_order_notes

هوک ووکامرس woocommerce_after_order_notes

 

<?php

add_action( 'woocommerce_after_order_notes', 'ts_after_order_notes', 10 );
function ts_after_order_notes(){
echo '<h2>woocommerce_after_order_notes</h2>';
}

 

13. woocommerce_checkout_after_customer_details

این هوک ووکامرس بعد از جزئیات مشتری و بعد از آدرس صورتحساب و حمل و نقل قرار داره

هوک ووکامرس woocommerce_checkout_after_customer_details

هوک ووکامرس woocommerce_checkout_after_customer_details

 

<?php

add_action( 'woocommerce_checkout_after_customer_details', 'ts_checkout_after_customer_details', 10 );
function ts_checkout_after_customer_details(){
echo '<h2>woocommerce_checkout_after_customer_details</h2>';
}

 

14. woocommerce_checkout_before_order_review_heading

این هوک قبل از عبارت “سفارش شما ” در برگه تسویه حساب قرار داره

 

<?php
add_action('woocommerce_checkout_before_order_review_heading', 'ts_checkout_before_order_review_heading');
function ts_checkout_before_order_review_heading() {
echo '<h2>woocommerce_checkout_before_order_review_heading</h2>';
}

 

15. woocommerce_checkout_order_review

این هوک ووکامرس دقیقا زیر عنوان “سفارش شما” در برگه تسویه حساب ووکامرس نمایش داده میشه

هوک ووکامرس woocommerce_checkout_order_review

هوک ووکامرس woocommerce_checkout_order_review

 

<?php
add_action('woocommerce_checkout_order_review', 'ts_checkout_order_review');
function ts_checkout_order_review() {
echo '<h2>woocommerce_checkout_order_review</h2>';
}

 

16. woocommerce_checkout_before_order_review

این هوک ووکامرس دقیقا قبل از جزئیات سفارش در برگه تسویه حساب ووکامرس نمایش داده می شود

هوک ووکامرس woocommerce_checkout_before_order_review

هوک ووکامرس woocommerce_checkout_before_order_review

 

<?php

add_action( 'woocommerce_checkout_before_order_review', 'ts_checkout_before_order_review', 10 );
function ts_checkout_before_order_review(){
echo '<h2>woocommerce_checkout_before_order_review</h2>';
}

 

17. woocommerce_review_order_before_cart_contents

این هووک ووکامرس دقیقا بالای جدول آیتم های  سفارش برگه تسویه حساب قرار گرفته و قابل استفاده هست

هوک برگه تسویه حساب ووکامرس woocommerce_review_order_before_cart_contents

هوک برگه تسویه حساب ووکامرس woocommerce_review_order_before_cart_contents

 

<?php

add_action( 'woocommerce_review_order_before_cart_contents', 'ts_review_order_before_cart_contents', 10 );
function ts_review_order_before_cart_contents(){
echo '<h2>woocommerce_review_order_before_cart_contents</h2>';
}

 

18. woocommerce_review_order_after_cart_contents

این هوک در پایین جدول آیتم های سفارش در برگه تسویه حساب ووکامرس نمایش داده میشه

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_after_cart_contents

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_after_cart_contents

 

<?php

add_action( 'woocommerce_review_order_after_cart_contents', 'ts_review_order_after_cart_contents', 10 );
function ts_review_order_after_cart_contents(){
echo '<h2>woocommerce_review_order_after_cart_contents</h2>';
}

 

19. woocommerce_review_order_before_shipping

این هوک در جدول سفارش برگه تسویه حساب و دقیقا بالای قسمت هزینه حمل و نقل قرار گرفته

هوک ووکامرس woocommerce_review_order_before_shipping

هوک ووکامرس woocommerce_review_order_before_shipping

 

<?php

add_action( 'woocommerce_review_order_before_shipping', 'ts_review_order_before_shipping', 10 );
function ts_review_order_before_shipping(){
echo '<h2>woocommerce_review_order_before_shipping</h2>';
}

 

20. woocommerce_review_order_after_shipping

هووک ووکامرس دقیقا بعد از قسمت بازبینی حمل و نقل  و همون هزینه حمل و نقل قرار می گیره

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_after_shipping

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_after_shipping

 

<?php

add_action( 'woocommerce_review_order_after_shipping', 'ts_review_order_after_shipping', 10 );
function ts_review_order_after_shipping(){
echo '<h2>woocommerce_review_order_after_shipping</h2>';
}

 

21. woocommerce_review_order_before_order_total

این هوک قبل از ردیف مجموع مبالغ در برگه تسویه حساب ووکامرس نمایش داده میشه

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_before_order_total

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_before_order_total

 

<?php

add_action( 'woocommerce_review_order_before_order_total', 'ts_review_order_before_order_total', 10 );
function ts_review_order_before_order_total(){
echo '<h2>woocommerce_review_order_before_order_total</h2>';
}

 

22. woocommerce_review_order_after_order_total

این هوک بعد از قسمت مجموع مبالغ در برگه تسویه حساب ووکامرس نمایش داده میشه

هوک ووکامرس woocommerce_review_order_after_order_total

هوک ووکامرس woocommerce_review_order_after_order_total

 

<?php

add_action( 'woocommerce_review_order_before_order_total', 'ts_review_order_before_order_total', 10 );
function ts_review_order_before_order_total(){
echo '<h2>woocommerce_review_order_before_order_total</h2>';
}

 

22. woocommerce_review_order_after_order_total

این هوک دقیقا بعد از ردیف مجموع مبالغ قرار می گیره

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_after_order_total

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_after_order_total

 

<?php

add_action( 'woocommerce_review_order_after_order_total', 'ts_review_order_after_order_total', 10 );
function ts_review_order_after_order_total(){
echo '<h2>woocommerce_review_order_after_order_total</h2>';
}

 

23. woocommerce_review_order_before_payment

این هوک قبل از قسمت روش پرداخت در برگه تسویه حساب ووکامرس قرار داره

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_before_payment

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_before_payment

 

<?php

add_action( 'woocommerce_review_order_before_payment', 'ts_review_order_before_payment', 10 );
function ts_review_order_before_payment(){
echo '<h2>woocommerce_review_order_before_payment</h2>';
}

 

24. woocommerce_review_order_before_submit

این هوک قبل از دکمه نهایی کردن سبد خرید در برگه تسویه حساب ووکامرس قرار داره

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_before_submit

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_before_submit

 

<?php

add_action( 'woocommerce_review_order_before_submit', 'ts_review_order_before_submit', 10 );
function ts_review_order_before_submit(){
echo '<h2>woocommerce_review_order_before_submit</h2>';
}

 

25. woocommerce_review_order_after_submit

این هوک بعد از دکمه نهایی کردن خرید  و یا پرداخت در برگه تسویه حساب ووکامرس قرار داره

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_after_submit

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_after_submit

 

<?php

add_action( 'woocommerce_review_order_after_submit', 'ts_review_order_after_submit', 10 );
function ts_review_order_after_submit(){
echo '<h2>woocommerce_review_order_after_submit</h2>';
}

 

26. woocommerce_review_order_after_payment

این هوک دقیقا بعد از بخش پرداخت در برگه تسویه حساب ووکامرس قرار داره

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_after_payment

هووک ووکامرس woocommerce_review_order_after_payment

 

<?php

add_action( 'woocommerce_review_order_after_payment', 'ts_review_order_after_payment', 10 );
function ts_review_order_after_payment(){
echo '<h2>woocommerce_review_order_after_payment</h2>';
}

 

27. woocommerce_checkout_after_order_review

این هوک دقیقا بعد از فرم بازبینی و بررسی خرید در برگه تسویه حساب ووکامرس قرار داره

هووک ووکامرس woocommerce_checkout_after_order_review

هووک ووکامرس woocommerce_checkout_after_order_review

 

<?php

add_action( 'woocommerce_checkout_after_order_review', 'ts_checkout_after_order_review', 10 );
function ts_checkout_after_order_review(){
echo '<h2>woocommerce_checkout_after_order_review</h2>';
}

 

28. woocommerce_after_checkout_form

این هوک بعد از فرم تسویه حساب در برگه تسویه حساب قرار می گیره

هووک ووکامرس woocommerce_after_checkout_form

هووک ووکامرس woocommerce_after_checkout_form

 

<?php

add_action( 'woocommerce_after_checkout_form', 'ts_after_checkout_form', 10 );
function ts_after_checkout_form(){
echo '<h2>woocommerce_after_checkout_form</h2>';
}

 

با استفاده از این هوک های ووکامرس ما می تونیم هر تغییر دلخواهی رو در برگه تسویه حساب با کمترین کد و به شکل اصولی انجام بدیم و بر حسب نیاز فروشگاه اینترنتی ، صفحه ای که مورد نیاز هست رو به صورت اختصاصی طراحی کنیم

(0) دیدگاه برای این پست ثبت شده
دیدگاه خود را بفرستید
  1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« هوک های صفحه آرشیو ووکامرس WooCommerce Archive Page
هوک های سبد خرید ووکامرس »
wefwegwegweg/wp-content/themes/future