راهنمای اضافه کردن داینامیک css

wp_enqueue_style('dynamic-css',admin_url('admin-ajax.php?action=dynamic_css'));

function dynaminc_css() {
    require(get_template_directory().'/dynamic-css.php');
    exit;
}

add_action( 'wp_ajax_dynamic_css', 'dynaminc_css' );
add_action( 'wp_ajax_nopriv_dynamic_css', 'dynaminc_css' );
  1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
  1. No trackbacks yet.
« چگونه محتوایی تولید کنیم که به اقدام بازدبد کننده منجر شود؟
رفع ارور register_block_type_from_metadata »