ویژگی های جدید لاراول 9

دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

سلام چند ماه دیگر قرار است نسخه ی ۹ لاراول با تاخیر چند ماهه منتشر شود . یعنی دقیقا دی ماه سال ۱۴۰۰ شمسی

ویژگی های جدید لاراول ۹
ویژگی های جدید لاراول ۹

خب لاراول بیشتر ابزارهاش برای سیمفونی هست و شکی نیست که هر چی از سیمفونی بیاد برمیدارن و میزارن توی لاراول البته مفیدهاشو

سیمفونی ۶ حداقل php که نیاز داره نسخه ی ۸ پی اچ پی هست

حداقل پی اچ پی مورد نیاز برای لاراول ۹
حداقل پی اچ پی مورد نیاز برای لاراول ۹

خب پس قطعا برای ران کردن لاراول ۹ هم نیاز به پی اچ پی ۸ یا بالاتر هست یعنی با پی اچ پی های پایینتر نمیشه با لاراول ۹ کار کرد و وب توسعه داد….

خب چند ویژگی اساسی که در لاراول ۹ اضافه شده را در زیر آوردیم حتما ببینید :

ویژگی جدید در لاراول ۹ به نام Anonymous Stub Migrations

در ابتدای سال جاری لاراول Laravel 8.37  با یک ابزار جدیدی به نام  Anonymous Migrations  منتشر شد که از خطای برخورد نام های یکسان یا  name collisions در کلاس های مایگریشن لاراول جلوگیری میکرد

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

use Illuminate\Support\Facades\Schema;دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

return new class extends Migration {دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

/**دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

* Run the migrations.دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

*دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

* @return voidدلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

*/دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

public function up()دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

{دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

Schema::table('people', function (Blueprint $table) {دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

$table->string('first_name')->nullable();دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

});دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

}دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

};[/php]

در لاراول ۹ وقتی دستور php artisan make:migration را اجرا کنید این قابلیت بصورت خودکار فعال است.

نوع جدیدی از Query Builder در لاراول ۹

با تشکر از زحمات Chris Morrell لاراول نسخه ی ۹ مجهز به نوع جدیدی از Query Builder خواهد بود.شما میتوانید pull کوئری بیلدر جدید لاراول را روی گیتهاب اصلی لاراول ببینید.

برای توسعه دهندگانی که به تجزیه و تحلیل ، refactoring و تکمیل کد در IDE خود وابسته هستند ، فقدان یک رابط کاربری مشترک یا میراثی بین Query\Builder ،Eloquent\Builder و Eloquent\Relation پیچیده است.

return Model::query()دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

->whereNotExists(function($query) {دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

// $query is a Query\Builderدلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

})دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

->whereHas('relation', function($query) {دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

// $query is an Eloquent\Builderدلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

})دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

->with('relation', function($query) {دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

// $query is an Eloquent\Relationدلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

});[/php]

این ویژگی یک interface جدید Illuminate\Contracts\Database\QueryBuilder و یک صفت جدید Illuminate\Database\Eloquent\Concerns\DecoratesQueryBuilder پیاده سازی میکند.

توابع رشته ای جدید php 8

همانطور که بالا تر هم خواندیم حداقل نسخه ی پی اچ پی مورد نیاز برای اجرای لاراول ۹ ، php 8 است و به همین خاطر در کلاس \Illuminate\Support\Str  از توابع رشته ای str_contains(), str_starts_with() و str_ends_with() استفاده شده است.

منبع : ویژگی های جدید لاراول ۹

دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

<a rel="nofollow" class="link2sorce" href="دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

https://vrgl.ir/pRMT8دلیل تاخیر انتشار لاراول این است که نسخه ی جدید سیمفونی یعنی نسخه ی ۶ قرار است چند ماه بعد منتشر شود و تیم لاراول منتظر هستند سیمفونی جدید بیاد و از ابزارها و امکانات اون در لاراول نسخه ی ۹ استفاده بکنند.

" target="_blank" >[ لینک منبع ]

  1. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند!
« گیت ، گیتهاب و گیت لب در یک کلام !
DomCrawling با PHP »